Ověření není přezkoušení aneb jak má dle zákona i selského rozumu probíhat?
Stáňa Kratochvílová

Stáňa Kratochvílová

současná vzdělávací scéna mýma očima

Pohybuji se s nadšením v oblasti domácího vzdělávání, soukromého, státního  a církevního školství, alternativního vyučování včetně unschoolingu přes 20 let. Ráda nabyté informace a postřehy předám také vám.

BLOG vysvětluje, jak má probíhat dle zákona ověřování dětí zapsaných do individuálního vzdělávání v rámci předškolního povinného roku a jaká jsou pro toto doporučení. Přečtete si znění zákona, výklad a pár selských rad.

5 minut studia a zjistíte, zda jste zaparkovali v té správné školce pro vás

 O povinném předškolním vzdělávání, jsme napsali již mnoho. Pro shrnutí:

Konec opakování a jdeme na slíbené téma.

1. Základní informace

Mateřská škola je škola. Základní podmínky předškolního vzdělávání a fungování mateřských škol jsou tedy stanoveny ve školském zákoně 561/2004 Sb. Platné znění lze dohledat např. na Portále veřejné správy.

Zákon o ověření jasně říká následující:

§ 34b

(3) Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

2. Termíny a způsob, kterým bude probíhat ověřování máte právo vědět již na začátku školního roku

Z uvedeného tedy vyplývá, že MŠ, ve které máte dítě přijato musí mít způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů uvedeny během školního roku ve školním řádu. Školní řád vydává ředitel školy a musí být zveřejněn na přístupném místě ve škole a zákonní zástupci musí být informováni o jeho vydání a mají být seznámeni s jeho obsahem!

Pokud tedy jste přijati do konkrétní mateřské školy a oznámili  individuální vzdělávání, máte doma rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání (MŠ vydává povinně) a v ideálním případě i potvrzení o tom, že jste do MŠ odevzdali oznámení o IV. (není povinné, více v článku Zápis do povinného předškolního roku formou individuálního vzdělávání)

Následně je důležité si základní informace o ověření ověřit ve školním řádu školy ještě před začátkem indiviudálního vzdělávání ideálně na konci srna, začátkem září. 

Znění zákona:

§ 30

(1) Ředitel školy vydá školní řád; ředitel školského zařízení vnitřní řád. Školní řád a vnitřní řád upravuje

a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení,

b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení,

c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

(2) Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

(3) Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy nebo školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků.

3. Jaká jsou doporučení ohledně průběhu ověřování

Způsob ověření a jeho konkrétní podoba se mohou v různých MŠ lišit a je zcela v kompetenci konkrétního ředitele konkrétní školy. Přichází tedy v úvahu mnoho různých variant, stejně jako tomu je v případě hodnocení dětí zapsaných do individuálního vzdělávání v rámci povinné školní docházky. 

Je tedy možné, že některé MŠ budou ověření organizovat v rámci běžného provozu školy, jiné se mu budou věnovat spíše mimo běžný provoz. Někde bude ověření probíhat na základě přinesených materiálů, jinde formou rozhovoru nebo pozorování dítěte v rámci hry apod. V každém případě se s ověřováním pojí i z odborného pohledu řada otazníků a námitek, protože dítě bude vstupovat do neznámého prostředí a celá situace je nová jak pro vás – zákonné zástupce, tak i pro učitele mateřských škol.

4. Účast dítěte a rodiče u ověření je povinná?

Ukončit individuální vzdělávání může ředitel MŠ pouze v tom případě, pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření. 

Znění zákona:

§ 34b

(4) Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření podle odstavce 3, a to ani v náhradním termínu.

(5) Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

(6) Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1.

Jiný důvod nemůže být uveden a není relevantní. S tím souvisí i další sporný bod, tolik diskutovaný v současné době n sociálních sítích – přítomnost rodiče u ověřování.

Domnívám se, že je zcela pochopitelné a z mého pohledu nezbytné, aby se ověřování účastnili rodiče spolu s dítětem. V rámci individuálního vzdělávání je rodič ještě kromě role zákonného zástupce i vzdělavatelem dítěte! 

Pokud tedy přistoupíte na to, aby bylo dítě od Vás odděleno a část ověření probíhala zcela bez Vaší přítomnosti je to jen Vaše svobodné rozhodnutí, ale těžko můžete být k tomuto nuceni. A to i vzhledem k výše postaveným zákonům a právech dítěte, kde je mimo jiné i deklarováno právo dítěte na jeho neoddělitelnost od rodiče.

Stejně tak bych vnímala jako pouze oboustranně akceptovanou dohodu, že se dostavíte s dítětem na ověření opakovaně nebo, že bude dítě navštěvovat MŠ pravidelně např. 1 x měsíc apod. Zákon jasně stanovuje povinnost jednorázového ověření v daném termínu a tím jsou povinnosti splněny. 

5. Jak bych postupovala u svého dítěte já?

Z laického pohledu a s použitím selského rozumu na zákon, bych však doporučovala držet se zákonem daných mantinelů, kde je stanoveno, že ověření je pouze JEDNORÁZOVÁ záležitost! Má proběhnout od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku a zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Je tedy z mého pohledu zcela na rodičích, jakou MŠ zvolí pro předškolní vzdělávání svého dítěte, jak už jsem psala výše. 

Pokud při studiu školního řádu koncem srpna nebo začátkem září zjistím, že mi způsob ověření ze zásadních důvodů nevyhovuje, mám do listopadového ověření čas situaci řešit komunikací s ředitelkou školy, pravděpodobně spíš vyhledáním školy jiné, vyhovující.

Za závěr přidávám ještě dvě zmínky „bez komentáře“ a pod čarou:

  1. Podle poznámek v médiích se připravuje zatím blíže neupřesněný materiál, který by měl sloužit ke konkretizaci podmínek povinného předškolního vzdělávání.
  2. Česká školní inspekce zařadila překvapivě v tomto pilotním roce jako jeden ze svých úkolů pro školní rok 2017/2018 povinné předškolní vzdělávání: „Dopady posledního povinného ročníku mateřské školy na její fungování, organizační a personální zajištění a výchovně-vzdělávací činnosti.“

A ještě jedno shrnutí na závěr:

  • Základní podmínky k individuálnímu vzdělávání jsou uvedeny ve školském zákoně. 
  • Oblasti předškolního vzdělávání (obsah) jsou uvedeny v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, podle kterého si zpracovává každá MŠ svůj školní vzdělávací program. S konkrétními oblastmi a požadavky by Vás měl seznámit ředitel MŠ v době, kdy se do MŠ hlásíte. 
  • Školní vzdělávací program by měl být ve škole k dispozici. Škola by Vás také měla seznámit s konkrétním oblastmi, kterým se máte věnovat, případně Vám doporučit nějaké materiály apod. Nebojte se zeptat, domluvit se na konzultaci, i Vaše dítě je „žákem“ školy. 
  • Kdy a jak bude probíhat ověření by mělo být uvedeno ve školním řádu školy. Je dobré se těmito podmínkami seznámit a případně školu včas změnit. 
  • Až dojde na samotné ověření, snažte se nepodléhat nervozitě a pocitům zkoušky, žádná zkouška to dle zákona není, je to návštěva mateřské školy, kterou můžete spojit s výletem nebo dalším příjemným zážitkem. Můžete si popovídat s profesionály na předškolní vzdělávání, podívat se na materiály, hračky a vybavení a pokusit se vytěžit maximum pozitivního z této nové formální povinnosti.

Svoje zkušenosti s ověřením v MŠ mi můžete psát na e-mail stana@ucitneboneucit.cz nebo se potkejme v mojí uzavřené soukromé FB skupině Učit nebo neučit | Domácí škola jiné alternativy | Vzdělávací materiály.

Stáňa

Konzultace na téma vzdělávání a domácí škola
Konzultace na téma vzdělávání a domácí škola

Čtěte dál…

Co s nepotřebnými hračkami ve vaší domácnosti?

Co s nepotřebnými hračkami ve vaší domácnosti?

V článku se dozvíte, jaká jsou úskalí v třídění hraček a jejich odchodu z původního domova a zda existuje smysluplná možnost, kam skutečně s nimi tak, aby to všem zúčastněným dávalo smysl. Tip, který se vám bude hodit nejen na udržitelnost vaší domácnost v oblasti hromadění věcí, ale také před Vánoci, kdy naopak nějakou tu hračku rádi koupíme za dobrý peníz.

PODPŮRNÁ ONLINE SKUPINA PRO RODIČE

Nyní zvýhodněné členství!

Vstup možný do 30.6.2024

PRO VÍCE INFORMACÍ KLIKNĚTE ZDE

Stáňa Kratochvílová foto
Foto Stáňa Kratochvílová