Zápis do povinného předškolního roku formou individuálního vzdělávání
Stáňa Kratochvílová

Stáňa Kratochvílová

současná vzdělávací scéna mýma očima

Pohybuji se s nadšením v oblasti domácího vzdělávání, soukromého, státního  a církevního školství, alternativního vyučování včetně unschoolingu přes 20 let. Ráda nabyté informace a postřehy předám také vám.

V BLOGu se dočtete, jak lze zapsat dítě do Individuálního vzdělávání v rámci povinného předškolního roku tak, abyste byli spokojení vy jako rodiče tak i ředitelky MŠ. A to je v současné legislativní džungli výzva 🙂

8 minut a můžete vyplňovat oznámení o IV

Na úvod připomenutí již námi zveřejněných základních informací ohledně povinného předškolního roku:

Podrobné informace ohledně povinného předškolního roku v jednom balíčku najdete v eBooku

Povinné předškolní vzdělávání v otázkách a odpovědích

Nyní se budeme věnovat informacím k zápisu bez konkrétních odkazů na legislativu, nicméně vše zde uvedené vychází ze školského zákona a souvisejících vyhlášek, případně z informací uvedených na internetových stránkách MŠMT.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které dosáhnou do 31. 8. (včetně) pěti let věku, ale také na děti s odkladem povinné školní docházky do ZŠ. Nejedná se tedy o povinný rok předškolního vzdělávání, ale o povinné předškolní vzdělávání, které začíná školním rokem, kdy bylo dítěti pět let až do zahájení povinné školní docházky. Pokud tedy dítě dostane odklad, může se tedy jednat o dva roky povinného předškolního vzdělávání a dokonce, pokud dostane odklad dvakrát (jak je dle zákona možné), bude se jednat o roky tři. 

Při zápisu dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání v rámci IV vás čekají dva kroky:

  1. Zápis k předškolnímu vzdělávání
  2. Vyřízení Individuálního vzdělávání

1. Zápis k předškolnímu vzdělávání

Pokud Vaše dítě navštěvuje pouze předškolní zařízení, které není uvedené v rejstříku škol nebo nenavštěvuje žádnou insitucionální podobu předškolního vzdělávání, je Vaší zákonnou povinností v rámci povinného předškolního roku dítě zapsat do některé MŠ nebo LMŠ, která je v rejstříku škol. Jedině v takové MŠ nebo LMŠ je možné absolvovat povinné předškolní vzdělávání a to běžnou formou docházky nebo formou Individuálního vzdělávání. (další specifické možnosti jsou dány zákonem a my je nebudeme dále rozepisovat)

MŠ nebo LMŠ si můžete zvolit dle svých kritérií, ale  nárok na přijetí máte pouze ve spádové MŠ(Pozor – LMŠ nemůže být školou spádovou.)  Nespádová MŠ nebo LMŠ Vaše dítě může, ale nemusí přijmout, proto je vhodné se na možnosti přijetí raději předem informovat.

Termíny zápisů jsou dány letos ve školním roce 2016/2017 nově zákonem v rozmezí 2. – 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. 

Zápis do MŠ můžete absolvovat bez přítomnosti dítěte. Některá města mají zápis dokonce elektronickou formou.

Ve zvolené MŠ nebo LMŠ rodič podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Žádost může mít různé formy, ale má dané náležitosti:

  • označení správního orgánu, kterímu je žádost určena = konkrétní MŠ, LMŠ,
  • jméno a příjemní dítěte, datum narození, místo trvalého pobytu, případně doručovací adresa
  • jméno a příjemní zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, případě doručovací adresa

Zpravidla se využívají formuláře, které lze zakoupit ve specializovaných prodejnách pro školy. Do vyhledávače obchodu zadejte výraz Přihláška do MŠ.

V rámci zápisu si ředitelé MŠ ověřují pravdivost uvedených údajů na základě předloženého RL dítěte a OP zákonného zástupce. Předpokládá se, že na volbě vzdělávací cesty se oba rodiče shodují. Někdy tedy mohou být vyžadovány podpisy obou zákonných zástupců dítěte.

O přijetí dítěte rozhoduje ředitel ve správním řízení bezodkladně, nejpozdějí do 30 dnů. (ve složitějších výjimečných případech do 60 dnů). Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.  

Oznámení nespádové školy do spádové školy je povinností ředitele, nikoliv rodičů. Samozřejmě tak můžete pro jistotu učinit také, abyste předešli případným nedorozuměním, nicméně to není vaší povinností. Doporučujeme Vám uschovat si rozhodnutí o přijetí dítěte, který se můžete prokázat v případě potřeby. Vaší povinností, povinností zákonných zástupců, je poze dítě řádně zapsat do rejstříkové MŠ nebo LMŠ, toť vše.

2. Vyřízení Individuálního vzdělávání:

Vaše dítko už mateřskou školu navštěvuje?

Pokud Vaše dítě již dochází do mateřské školy (MŠ) nebo lesní mateřské školy (LMŠ), která je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, nemusíte již vyřizovat zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání. Dítě je již v MŠ zapsané, vy chcete dítě vzdělávato formou IV a tak se mění  pouze podmínky v rámci předškolního vzdělávání. 

Vaše dítě mateřskou školu nenavštěvuje?

Pokud vaše dítko MŠ nenavštěvuje, musíte absolvovat zápis dle předcházejícího bodu. 

V případě zájmu o Individuální tedy domácí vzdělávání v rámci povinného předškolního vzdělávání podáte v MŠ pouze Oznámení o Individuálním vzdělávání. Toto byste měli učinit do 31. května daného školního roku. Oznámení má zákonem dané náležitosti, ale forma může být různá. 

Zde si můžete stáhnout aktualizovaný VZOR – Oznámení o individuálním vzdělávání, který jsme zpracovali dle pokynů MŠMT.

A co dalšího je nutné říci?

Někteří ředitelé MŠ mají oprávněné obavy ohledně dětí přijatých na IV a kapacity MŠ. Děti na IV se do kapacity školky sice nepočítají, ale školka má pro ně rezervovat místo v případě ukončení IV v průběhu školního roku. To je ovšem výzva i pro Chytrou horákyni 🙂 jak už jsme psali na naší FB stránce.

Někteří ředitelé jsou ochotni děti do IV přijímat, pokud rodič písemně vyjádří svoje rozhodnutí skutečně v rámci celého školního roku dítě takto vzdělávat. V případě, že by nastala nějaká nepředpokládaná situace a dítě by muselo režim IV opustit, nastoupí do školky spádové. Upozorňujeme, že takové písemné vyjádření není nikde právně zakotvené a jde pouze o jakýsii vstřícný krok vůči ředitelům MŠ, kteří jsou ve velmi svízelné situaci.

Toto písemné vyjádření jsme do Vzoru oznámení zapracovali v případě, že by Vám to pomohlo při hledání MŠ vhodné pro vaše dítko.

Přejeme vám, ať zápisy proběhnou v co největším klidu a s porozuměním jednotlivých zúčastněných stran!

Pokud budete mít konkrétní příběh, jak vše u vás proběhlo, podělte se o něj s námi a my jej zveřejníme pro ty, kterým může být užitečnou zkušeností. Pište na info@ucitneboneucit.cz 

Stáňa

Veškeré informace uvedené v BLOGu jsou aktualizované ke dni 1. 1. 2022 a platné dle stávající legislativy.

____________________

Podrobné informace ohledně povinného předškolního roku v jednom balíčku najdete v eBooku

Povinné předškolní vzdělávání v otázkách a odpovědích

____________________

Materiály pro předškoláky, které děti zabaví a také připraví na první třídu. Můžete použít i k ověření v rámci individuálního vzdělávání v předškolním roce ve vaší MŠ

Prázdninový sešit předškoláka

____________________

.

 

Čtěte dál…

Co s nepotřebnými hračkami ve vaší domácnosti?

Co s nepotřebnými hračkami ve vaší domácnosti?

V článku se dozvíte, jaká jsou úskalí v třídění hraček a jejich odchodu z původního domova a zda existuje smysluplná možnost, kam skutečně s nimi tak, aby to všem zúčastněným dávalo smysl. Tip, který se vám bude hodit nejen na udržitelnost vaší domácnost v oblasti hromadění věcí, ale také před Vánoci, kdy naopak nějakou tu hračku rádi koupíme za dobrý peníz.

PODPŮRNÁ ONLINE SKUPINA PRO RODIČE

Nyní zvýhodněné členství!

Vstup možný do 30.6.2024

PRO VÍCE INFORMACÍ KLIKNĚTE ZDE

Stáňa Kratochvílová foto
Foto Stáňa Kratochvílová