Učit nebo neučit?  

aneb současná vzdělávací scéna mýma očima

Pohybuji se s nadšením v oblasti domácího vzdělávání, soukromého, státního  a církevního školství, alternativního vyučování včetně unschoolingu téměř 20 let. Ráda nabyté informace a postřehy předám také vám.

blog

kluk s brýlemi

V BLOGu se dozvíte přesné termíny zápisů do prvních tříd pro rok 2019 včetně základních informacích o jejich průběhu, účasti dítěte, co s sebou i s informacemi ohledně žádosti o individuální vzdělávání dítěte.
7 minut čtení a zápis máte v kapse

 

 

 

 

1. Jaké jsou konkrétní termíny zápisů do prvních ročníků základních škol?

Zápisy dětí do základních škol vycházejí ze školského zákona č. 561/2004 Sb. (§ 36) a zde i definováno, že musí probíhat v průběhu měsíce dubna.

Zákonný zástupce dítěte je tedy povinen zapsat dítě k povinné školní docházce v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Ministerstvo školství a mládeže k tomuto říká:

„Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.“

zdroj:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/terminy-zapisu-do-1-rocniku-zakladnich-skol-pro-skolni-rok


2. Jaké je přesné datum a místo konání zápisů do základního vzdělávání?

Přesné datum a místo zápisu stanovuje ředitel základní školy v souladu se školským zákonem a vyhlásí je způsobem v místě obvyklém.

Co je to “způsob vyhlášení v místě obvyklý”?
Záleží na tom, jaké jsou místní zvyky a možnosti. Může to být prostřednictvím nástěnky, vývěsky, vyhlášením v místním rozhlase, pomocí internetové stránky školy a podobně.

Ministerstvo školství a mládeže k tomuto říká:

„Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška o základním vzdělávání).“

zdroj:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/terminy-zapisu-do-1-rocniku-zakladnich-skol-pro-skolni-rok

3. Jaký je průběh a je nutná účast dítěte na zápisu?

Školský zákon nám o průběhu zápisu říká následující:

Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce
§ 3a
(1) Zápis k povinné školní docházce (dále jen „zápis“) je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.
(2) V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.
(3) Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.
(4) Pokud škola připraví i jiné činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte formou hry nebo jinou vhodnou formou, je doba jejich trvání nejvýše 60 minut.
(5) Školní připravenost dítěte se orientačně posuzuje ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Škola v průběhu zápisu nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje ve všech vzdělávacích oblastech stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, nýbrž volí schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu orientačně posoudit.
(6) Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.
(7) Škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace k organizaci a průběhu zápisu, které obsahují kritéria pro přijímání žáků, počet žáků, které je možné přijmout, popis formální a případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje.“ (Vyhláška 48/2005 Sb.)

Z výše uvedeného vyplývá, že průběh zápisu se na jednotlivých školách může výrazně lišit. Vyhláškou je stanoven pouze základní rámec.

Je určitě možné absolvovat pouze formální část, tedy část, kdy se vyplňují potřebné formuláře a neúčastnit se části neformální, která je v režii základní školy a pro dítě je většinou organizována jako souhrn určitých úkolů a her ke zjištění školní připravenosti.

 

Když to shrneme, je povinnost zapsat dítě k základnímu vzdělávání, tedy absolvovat čistě formální, ale není povinností, aby se zápisu osobně účastnilo zapisované dítě.

 

Více infomací k možnosti neúčastnit se s dítětem zápisu do povinné školní docházky najdete na spřáteleném webu Vaše děti v tomto BLOGU Co jste o zápisu do školy možná nikdy neslyšeli?

ilustrační - rozkvetlý strom

4. Co s sebou musíte k zápisu přinést?

Dokumenty, které budete s sebou k zápisu potřebovat:

  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Rodný list dítěte

Kromě výše zmíněných dokumentů budete v rámci zápisu vyplňovat formuláře poskytnuté školou. Tímto jsou žádost k přijetí k povinné školní docházce, pravděpodobně i dotazník se základními formálními údaji o dítěti. Na některých alternativních školách potom i podrobnější informace o dítěti a rodině týkající se zájmů a chování dítěte, zvyků rodiny a tak podobně.

Pamatujte, že přijetí dítěte do základního vzdělávání je právně vzato zásadní událost, která předpokládá shodu obou zákonných zástupců dítěte, tedy otce i matky. Některé školy proto vyžadují ještě podepsání dokumentu o tzv. shodě, kde oba zákonní zástupci podepisují, že s přijetím na tuto konkrétní základní školu souhlasí.

5. Dokumenty, které je dobré, abyste si ještě k tématu přečetli:

Školní řád a školní vzdělávací program:

Velmi důležité je seznámit se se základními dokumenty školy, především školním řádem a školním vzdělávacím programem. Jsou to dokumenty školy, které jsou rodičům přístupné a mají být umístěny na dostupném místě. V současné době jsou již často k dispozici na webech základních škol, případně k nahlédnutí v budově školy.

A ještě něco na závěr:

Školu, kterou bude vaše dítě navštěvovat, lze změnit také i po absolvovaném zápisu. Pokud se tak rozhodnete, kontaktujete následnou školu a tam se přihlásíte k povinné školní docházce. Odhlášení ze školy původní provede již sama škola následná. Vy z právního hlediska již nejste povinni původní školu kontaktovat.

Stejně tak je možné žádat posléze i o plnění povinné školní docházky jinou formou, například formou individuálního vzdělávání. Právní úkon žádání o tento způsob výuky není vůbec třeba řešit během zapisování dítěte do povinné školní docházky. Ale pozor - povinnost zápisu platí i v případě, že zákonní zástupci žádají o IV!

Více o termínech a možnostech žádání o povolení individuálního vzdělávání najdete v tomto BLOGu, který jsme pro vás sepsali:
Kdy je správný čas žádat o Individuální vzdělávání?


Za Učit nebo neučit
Stáňa

reklama:

Pozor nyní možnost zakoupit
UČENÍ S ROZÁRKOU
on-line
program
pro 1.až 3.třídu
ČASOVĚ OMEZENÝ NÁKUP


Více ZDE

A protože žádný učený z nebe nespadl, i tento blog může mít své mezery. Pokud nějakou nejasnost vidíte, písněte mi prosím na e-mail stana@ucitneboneucit.cz, nebo na FB stránce @ucitneboneucit.