Učit nebo neučit?  

aneb současná vzdělávací scéna mýma očima

Pohybuji se s nadšením v oblasti domácího vzdělávání, soukromého, státního  a církevního školství, alternativního vyučování včetně unschoolingu téměř 20 let. Ráda nabyté informace a postřehy předám také vám.

blog

Holčička s bublifukem

V BLOGu se dozvíte přesné termíny zápisů do prvních tříd včetně základních informacích o jejich průběhu, účasti dítěte, co s sebou  i s informacemi ohledně žádosti o  individuální vzdělávání dítěte.

7 minut čtení a zápis máte v kapse

1 Termíny:

Zápisy dětí do základních škol vycházejí ze školského zákona č. 561/2004 Sb. (§ 36) a konají se během dubna.

Zákonný zástupce dítěte je povinen zapsat dítě k povinné školní docházce v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Informace a sdělení MŠMT:

„Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.“

zdroj: stránky MŠMT

2 Přesné datum a místo konání:

Přesné datum a místo zápisu stanovuje ředitel základní školy v souladu se školským zákonem a vyhlásí je způsobem v místě obvyklém. Může to být prostřednictvím  nástěnky, vývěsky, vyhlášením v místním rozhlase, pomocí internetové stránky školy  a podobně.

Informace a sdělení MŠMT:

„Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška o základním vzdělávání).“

zdroj stránky MŠMT:

3 Průběh a účast dítěte na zápisu:

Znění školského zákona:

Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce

§ 3a

(1) Zápis k povinné školní docházce (dále jen „zápis“) je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

(2) V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

(3) Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

(4) Pokud škola připraví i jiné činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte formou hry nebo jinou vhodnou formou, je doba jejich trvání nejvýše 60 minut.

(5) Školní připravenost dítěte se orientačně posuzuje ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Škola v průběhu zápisu nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje ve všech vzdělávacích oblastech stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, nýbrž volí schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu orientačně posoudit.

(6) Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

(7) Škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace k organizaci a průběhu zápisu, které obsahují kritéria pro přijímání žáků, počet žáků, které je možné přijmout, popis formální a případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje.“ (Vyhláška 48/2005 Sb.)

Z výše uvedeného vyplývá, že průběh zápisu se na jednotlivých školách může výrazně lišit, vyhláškou je stanoven pouze základní rámec. Je také možné absolvovat pouze formální část a není povinností, aby se zápisu osobně účastnilo zapisované dítě.

Více infomací k možnosti neúčastnit se s dítětem zápisu do povinné školní docházky najdete na spřáteleném webu Vaše děti v tomto BLOGU Co jste o zápisu Co jste o zápisu do školy možná nikdy neslyšeli?

ilustrační - pařez

4 Co s sebou?

Dokumenty, které budete s sebou k zápisu potřebovat:

  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Rodný list dítěte

Kromě výše zmíněných dokumentů budete v rámci zápisu vyplňovat formuláře poskytnuté školou. Tímto jsou žádost k přijetí k povinné školní docházce, pravděpodobně i dotazník se základními formálními údaji o dítěti. Na některých alternativních školách potom i podrobnější informace o dítěti a rodině týkající se zájmů a chování dítěte, zvyků rodiny a tak podobně.

Pamatujte, že přijetí dítěte do základního vzdělávání je právně vzato zásadní událost, která předpokládá shodu obou zákonných zástupců dítěte, tedy otce i matky. Některé školy proto vyžadují ještě podepsání dokumentu o tzv. shodě, kde oba zákonní zástupci podepisují, že s přijetím na tuto konkrétní základní školu souhlasí. 

5 Dokumenty, které je dobré číst:

Velmi důležité je seznámit se se základními dokumenty školy, především školním řádem a školním vzdělávacím programem. Jsou to dokumenty školy, které jsou rodičům přístupné a mají být umístěny na dostupném místě. V současné době jsou již často k dispozici na webech základních škol, případně k nahlédnutí v budově školy.

Školu, kterou bude vaše dítě navštěvovat, lze změnit také i po absolvovaném po zápisu. Pokud se tak rozhodnete, kontaktujete následnou školu a tam se přihlásíte k povinné školní docházce. Odhlášení ze školy původní provede již sama škola následná. Vy z právního hlediska již nejste povinni původní školu kontaktovat.

Stejně tak je možné  žádat posléze i o plnění povinné školní docházky jinou formou, například formou individuálního vzdělávání. Právní úkon žádání o tento způsob výuky není vůbec třeba řešit během zapisování dítěte do povinné školní docházky. Ale pozor - povinnost zápisu platí i v případě, že zákonní zástupci žádají o IV!

Více o termínech a možnostech žádání o povolení individuálního vzdělávání najdete v tomto BLOGu, který jsme pro vás sepsali:

Kdy je správný čas žádat o Individuální vzdělávání?

Co vše je potřeba k žádosti o individuální vzdělávání se dočtete zde v BLOGu
Co je třeba k přechodu na individuální vzdělávání?

Žádost o individuální vzdělávání naleznete na tomto odkaze:
Žádost o individuální vzdělávání ke stažení

Za Učit nebo neučit

Marta

Pozor nyní možnost zakoupit
UČENÍ S ROZÁRKOU
on-line
program
pro 1.až 3.třídu
ČASOVĚ OMEZENÝ NÁKUP


Více ZDE

A protože žádný učený z nebe nespadl, i tento blog může mít své mezery. Pokud nějakou nejasnost vidíte, písněte mi prosím na e-mail stana@ucitneboneucit.cz, nebo na FB stránce @ucitneboneucit.